128 Câu luyện thi quốc tịch Mỹ (Phiên bản 2020_Phần 2).

-
Thomas Nguyen
-
01.12.2020

*128 Câu luyện thi quốc tịch Mỹ (Phiên bản 2020_Phần 1).

Như đã gợi ý Chiến lược học bài thi quốc tịch sao cho hiệu quả ở Phần 1. Quý Anh/chị nên luyện tập thường xuyên cho thuần thuật trước khi qua Phần 2 này. Học để hiểu sẽ là cách học tốt nhất!

65. What are three rights of everyone living in the United States?

3 quyền của mọi người sống ở Hoa Kỳ là gì?

Trả lời:

 • Freedom of speech – Tự do ngôn luận
 • Freedom of assembly – Tự do hội họp
 • Freedom of religion – Tự do tôn giáo

66. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?*

Khi nói lời tuyên thệ trung thành, chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì?

Trả lời: The United States – Hoa Kỳ

67. Name two promises that new citizens make in the Oath of Allegiance. 

Kể ra 2 lời hứa công dân mới sẽ hứa khi tuyên thệ.

Trả lời:

 • Obey the laws of the United States – Tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.
 • Be loyal to the United States – Trung thành với Hoa Kỳ.

68. How can people become United States citizens?

Làm sao để trở thành công dân Hoa Kỳ?

Trả lời:

 • Naturalize – Nhập quốc tịch
 • Be born in the United States – Sinh ra ở Hoa Kỳ

69. What are two examples of civic participation in the United States?

2 ví dụ để tham dự vào nền dân chủ Hoa Kỳ là gì?

Trả lời:

 • Vote – Bầu cử
 • Run for office – Tranh cử

70. What is one way Americans can serve their country?

1 cách để người Mỹ có thể phục vụ đất nước?

Trả lời: Vote – Bỏ phiếu bầu cử

71. Why is it important to pay federal taxes?

Vì sao việc đóng thuế liên bang là quan trọng?

Trả lời:

 • Required by law – Yêu cầu của luật pháp
 • Civic duty – Nghĩa vụ công dân

72. It is important for all men age 18 through 25 to register for the Selective Service. Name one reason why.

Việc tất cả nam giới từ 18 đến 25 tuổi phải đăng ký nghĩa vụ quân sự là quan trọng. Kể ra 1 lý do cho điều này.

Trả lời:

 • Required by law – Yêu cầu của luật pháp
 • Civic duty – Nghĩa vụ công dân

73. The colonists came to America for many reasons. Name one.

Người di dân thời thuộc địa đến Mỹ vì nhiều lí do. Kể ra 1.

Trả lời: Freedom – Tự do

74. Who lived in America before the Europeans arrived?*

Ai sống ở Châu Mỹ trước khi người châu Âu đến?

Trả lời: Native Americans – Thổ dân người Mỹ

75. What group of people was taken and sold as slaves?

Nhóm người nào bị bắt và bán làm nô lệ?

Trả lời: Africans – Người châu Phi

76. What war did the Americans fight to win independence from Britain?

Người Mỹ đã tham gia cuộc chiến nào để giành lấy độc lập từ Anh quốc?

Trả lời: American Revolution – Các mạng Mỹ

77. Name one reason why the Americans declared independence from Britain.

Một lý do vì sao người Mỹ tuyên bố độc lập khỏi Anh quốc?

Trả lời: High taxes – Thuế cao

78. Who wrote the Declaration of Independence?*

Ai đã viết bản tuyên ngôn độc lập?

Trả lời: (Thomas) Jefferson

79. When was the Declaration of Independence adopted?

Bản tuyên ngôn độc lập được chấp nhận lúc nào?

Trả lời: July 4, 1776 – Ngày 4 tháng 7 năm 1776

80. The American Revolution had many important events. Name one.

Cuộc cách mạng mỹ có nhiều sự kiện quan trọng. Kể tên 1 sự kiện

Trả lời: Declaration of Independence – Tuyên ngôn độc lập

81. There were 13 original states. Name five.

Có 13 tiểu bang nguyên thủy. cho biết tên 5 tiểu bang.

Trả lời:

 • New York
 • Pennsylvania
 • Maryland
 • Virginia
 • Georgia

82. What founding document was written in 1787?

Văn kiện thành lập nào được viết năm 1787?

Trả lời: (U.S.) Constitution – Hiến pháp Hoa Kỳ.

83. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers.

Các bài tham luận liên bang có mục đích hỗ trợ việc thông qua Hiến Pháp Hoa Kỳ. Kể tên một trong những người viết tham luận.

Trả lời: (Alexander) Hamilton

84. Why were the Federalist Papers important?

Vì sao các bài tham luận liên bang lại quan trọng?

Trả lời: They supported passing the (U.S.) Constitution. – Thúc đẩy việc phê chuẩn hiến pháp Hoa Kỳ.

85. Benjamin Franklin is famous for many things. Name one.

Benjamin Franklin nổi tiếng vì nhiều thứ. Kể tên 1.

Trả lời: U.S. diplomat – Nhà ngoại giao Hoa Kỳ

86. George Washington is famous for many things. Name one.* 

George Washington nổi tiếng vì nhiều thứ. Kể tên 1.

Trả lời: First president of the United States – Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ

87. Thomas Jefferson is famous for many things. Name one.

Thomas Jefferson nổi tiếng vì nhiều thứ. Kể tên 1.

Trả lời: Writer of the Declaration of Independence – Người viết bản tuyên ngôn độc lập

88. James Madison is famous for many things. Name one. 

James Madison nổi tiếng vì nhiều thứ. Kể tên 1.

Trả lời: One of the writers of the Federalist Papers – Một trong những người viết tham luận liên bang

89. Alexander Hamilton is famous for many things. Name one.

Trả lời: One of the writers of the Federalist Papers – Một trong những người viết tham luận liên bang

90. What territory did the United States buy from France in 1803?

Lãnh thổ nào của Pháp được Hoa Kỳ mua năm 1803?

Trả lời: Louisiana

91. Name one war fought by the United States in the 1800s. 

Tên một cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã tham chiến thời 1800

Trả lời: Civil War – Nội chiến

92. Name the U.S. war between the North and the South.

Tên cuộc chiến giữa miền Bắc và miền Nam của Hoa Kỳ.

Trả lời: The Civil War – Nội chiến

93. The Civil War had many important events. Name one. 

Cuộc nội chiến có nhiều sự kiện quan trọng. Kể tên 1.

Trả lời: Lincoln was assassinated. – Lincoln bị ám sát.

94. Abraham Lincoln is famous for many things. Name one.*

Trả lời: Freed the slaves (Emancipation Proclamation) – Giải phóng nô lệ

95. What did the Emancipation Proclamation do?

Tuyên ngôn giải phóng làm gì?

Trả lời: Freed the slaves – Giải phóng nô lệ

96. What U.S. war ended slavery?

Cuộc chiến nào chấm dứt nô lệ

Trả lời: The Civil War – Nội chiến

97. What amendment gives citizenship to all persons born in the United States?

Tu chính án nào cấp quyền công dân cho những đứa bé sinh ra tại Hoa Kỳ?

Trả lời: 14th Amendment – Tu chính án thứ 14

98. When did all men get the right to vote?

Tất cả nam giới có được quyền bầu cử khi nào?

Trả lời: After the Civil War – Sau nội chiến

99. Name one leader of the women’s rights movement in the 1800s.

Kể tên của một vị lãnh đạo phong trào quyền phụ nữ trong thời kỳ 1800.

Trả lời: Lucy Stone

128 Câu luyện thi quốc tịch Mỹ 2021 (Phần 2).

100. Name one war fought by the United States in the 1900s.

Kể tên một cuộc chiến Hoa Kỳ tham dự thời kỳ 1900

Trả lời: Vietnam War  – Chiến tranh Việt Nam

101. Why did the United States enter World War I?

Vì sao Hoa Kỳ tham gia chiến tranh thế giới thứ Nhất?

Trả lời: To support the Allied Powers (England, France, Italy, and Russia) – Để hỗ trợ đồng minh

102. When did all women get the right to vote?

Khi nào tất cả phụ nữ có quyền đi bầu cử?

Trả lời: After World War I – Sau chiến tranh thế giới thứ nhất

103. What was the Great Depression?

Cuộc đại suy thoái là gì?

Trả lời: Longest economic recession in modern history – Cuộc suy thoái kinh tế dài nhất trong lịch sử hiện đại

104. When did the Great Depression start?

Cuộc đại suy thoái bắt đầu khi nào?

Trả lời: Stock market crash of 1929 – Thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1929

105. Who was president during the Great Depression and World War II? 

Ai là tổng thống Hoa Kỳ trong suốt cuộc đại suy thoái và chiến tranh thế giới thứ 2?

Trả lời: (Franklin) Roosevelt

106. Why did the United States enter World War II?

Vì sao Hoa Kỳ tham gia thế chiến thứ 2?

Trả lời: Japanese attacked Pearl Harbor – Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng

107. Dwight Eisenhower is famous for many things. Name one. 

Dwight Eisenhower nổi tiếng vì nhiều thứ. Kể tên 1.

Trả lời: General during World War II – Đại tướng trong suốt thế chiến 2

108. Who was the United States’ main rival during the Cold War?

Ai là đối thủ chính của Hoa Kỳ trong chiến tranh lạnh?

Trả lời: Russia – Nga

109. During the Cold War, what was one main concern of the United States?

Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, mối quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì?

Trả lời: Nuclear war – Chiến tranh hạt nhân

110. Why did the United States enter the Korean War?

Vì sao Hoa Kỳ tham gia chiến tranh Triều Tiên?

Trả lời: To stop the spread of communism

111. Why did the United States enter the Vietnam War?

Vì sao Hoa Kỳ tham gia chiến tranh Việt Nam?

Trả lời: To stop the spread of communism – Để ngăn sự bành trướng của Chủ nghĩa Cộng Sản

112. What did the civil rights movement do?

Phong trào dân quyền đã làm gì?

Trả lời: Fought to end racial discrimination – Đấu tranh để chấm dứt phân biệt chủng tộc

113. Martin Luther King, Jr. is famous for many things. Name one.*

Martin Luther King, Jr. nổi tiếng vì nhiều thứ. Kể tên 1.

Trả lời: Fought for civil rights – Đấu tranh cho dân quyền

114. Why did the United States enter the Persian Gulf War?

Tại sao Hoa Kỳ tham gia chiến tranh vùng vịnh Ba Tư?

Trả lời: To force the Iraqi military from Kuwait – Buộc quân đội Iraq rút quân khỏi Kuwait

115. What major event happened on September 11, 2001 in the United States?*

Sự kiện nào đã xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ?

Trả lời: Terrorists attacked the United States – Khủng bố tấn công Hoa Kỳ.

116. Name one U.S. military conflict after the September 11, 2001 attacks.

Kể tên một cuộc xung đột quân sự của Hoa Kỳ sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001

Trả lời: War in Afghanistan – Chiến tranh tại Afghanistan

117. Name one American Indian tribe in the United States.

Kể tên một bộ tộc da đỏ ở Hoa Kỳ.

Trả lời: Apache

118. Name one example of American innovation.

Kể một ví dụ về sự đổi mới của người Mỹ.

Trả lời: Landing on the moon – Lên mặt trăng

119. What is the capital of the United States?

Tên thủ đô của Hoa Kỳ là gì?

Trả lời: Washington, D.C.

120. Where is the Statue of Liberty?

Tượng nữ thần tự do ở đâu?

Trả lời: New York (Harbor) – Bến cảng New York

121. Why does the flag have 13 stripes?*

Vì sao quốc kỳ có 13 lằn gạch?

Trả lời: (Because there were) 13 original colonies – Bởi vì có 13 thuộc địa nguyên thủy

122. Why does the flag have 50 stars?

Vì sao quốc kỳ có 50 ngôi sao?

Trả lời: (Because there are) 50 states – Bởi vì có 50 tiểu bang

123. What is the name of the national anthem?

Tên của bài quốc ca là gì?

Trả lời: The Star-Spangled Banner

124. The Nation’s first motto was “E Pluribus Unum.” What does that mean?

Khẩu hiệu quốc gia là “E Pluribus Unum”. Nó có ý nghĩa gì?

Trả lời: We all become one – Chúng ta là một

125. What is Independence Day?

Ngày độc lập là gì?

Trả lời: The country’s birthday – Ngày quốc khánh

126. Name three national U.S. holidays.*

Kể tên 3 ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ.

Trả lời:

 • New Year’s Day – Năm mới
 • Independence Day – Ngày độc lập
 • Thanksgiving Day – Lễ tạ ơn

127. What is Memorial Day?

Lễ chiến sĩ trận vong là gì?

Trả lời: A holiday to honor soldiers who died in military service – Ngày lễ tưởng niệm liệt sĩ đã phục vụ quân đội

128. What is Veterans Day?

Ngày cựu chiến binh là gì?

Trả lời: A holiday to honor people in the (U.S.) military – Ngày lễ tôn vinh những người trong quân đội

 

128 Câu luyện thi quốc tịch Mỹ 2021 (Phần 2).

 

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết