Xóa khoản vay PPP theo Chương trình bảo vệ tiền lương 2021.

-
Thomas Nguyen
-
04.04.2021

Xóa nợ Khoản vay PPP theo Chương trình Bảo vệ Tiền lương

Khoản vay PPP là gì?

Là chương trình hỗ trợ của SBA cho business vay lãi suất 1%. Khoản nợ có thể được miễn trừ không phải trả một phần hoặc toàn phần nếu chủ business chứng minh trên 60% số tiền vay đã dùng để chi trả vào tiền lương nhân viên, 40% còn lại là các chi phí business khác.

Hiện chương trình cho khoản vay PPP này đã hết, điều mà chúng ta quan tâm lúc này là sẽ phải trả nợ ra sao.

Đối với Bên vay PPP

Bên vay theo Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) có thể đủ điều kiện để được xóa nợ nếu số tiền vay đã được sử dụng cho các chi phí tiền lương đủ điều kiện, các khoản thanh toán lãi suất thế chấp kinh doanh, tiền thuê nhà hoặc các tiện ích trong khoảng thời gian 8 hoặc 24 tuần sau khi giải ngân. Bên vay có thể nộp đơn xin xóa nợ khi đã sử dụng hết tất cả số tiền vay mà bên vay xin xóa nợ.

Bên vay có thể nộp đơn xin xóa nợ bất kỳ lúc nào cho đến ngày đáo hạn của khoản vay. Nếu bên vay không nộp đơn xin xóa nợ trong vòng 10 tháng sau ngày cuối cùng của kỳ hạn cho vay, thì việc thanh toán khoản vay PPP sẽ không còn được trì hoãn nữa và bên vay sẽ bắt đầu thanh toán khoản vay cho bên cho vay.

Cách nộp Đơn xin xóa nợ khoản vay PPP

1. Liên hệ Bên cho vay PPP và hoàn thành biểu mẫu

Bên cho vay có thể cung cấp Mẫu 3508, Mẫu 3508EZ, Mẫu 3508S, hoặc một mẫu tương đương của bên cho vay.

Mẫu 3508EZ và 3508S là các phiên bản rút gọn của mẫu đơn đăng ký dành cho những bên vay đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Bên cho vay của quý vị có thể cung cấp thêm hướng dẫn về cách gửi đơn đăng ký.

Xóa khoản vay PPP theo Chương trình bảo vệ tiền lương 2021.
Mẫu 3508

2. Chuẩn bị giấy tờ để xin xóa khoản vay PPP

Bảng lương (cung cấp giấy tờ chứng minh đối với tất cả các kỳ lương trùng với Kỳ hạn cho vay hoặc Kỳ hạn trả lương thay thế):

  • Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc báo cáo từ nhà cung cấp dịch vụ trả lương bên thứ 3 cung cấp thông tin về số tiền thù lao bằng tiền mặt trả cho người lao động.
  • Biểu thuế (hoặc báo cáo tương đương của nhà cung cấp dịch vụ trả lương bên thứ 3) cho các khoảng thời gian trùng với Kỳ hạn cho vay hoặc Kỳ hạn trả lương thay thế:
  • Hồ sơ thuế quỹ lương được báo cáo, hoặc sẽ được báo cáo cho IRS (thường là Mẫu 941); và
  • Báo cáo tiền lương của doanh nghiệp và người lao động hàng quý và hồ sơ thuế bảo hiểm thất nghiệp được báo cáo, hoặc sẽ được báo cáo cho tiểu bang có liên quan.
  • Biên lai thanh toán, séc bị hủy hoặc báo cáo tài khoản ghi lại số tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho bảo hiểm sức khỏe và các chương trình hưu trí của người lao động mà bên vay bao gồm trong số tiền xoá nợ.
Xóa khoản vay PPP theo Chương trình bảo vệ tiền lương 2021.
Mẫu 3508EZ

Phi tiền lương (đối với các chi phí đã phát sinh hoặc thanh toán trong kỳ hạn cho vay và cho thấy rằng các nghĩa vụ hoặc dịch vụ đã tồn tại trước 15/2/2020):

  • Các khoản thanh toán lãi thế chấp doanh nghiệp: Bản sao lịch khấu hao của bên cho vay và biên lai xác minh các khoản thanh toán hoặc sao kê tài khoản của bên cho vay.
  • Các khoản thanh toán thuê hoạt động hoặc thuê tài chính doanh nghiệp: Bản sao hợp đồng cho thuê hiện tại và biên lai hoặc séc đã hủy xác minh các khoản thanh toán đủ điều kiện.
  • Các khoản thanh toán tiện ích doanh nghiệp: Bản sao hóa đơn và biên lai, séc bị hủy hoặc bảng sao kê tài khoản. Danh sách các tài liệu bắt buộc phải nộp cho Bên cho vay này chưa phải là danh sách đầy đủ.
Xóa khoản vay PPP theo Chương trình bảo vệ tiền lương 2021.
Mẫu 3508S

3. Gửi đơn xin xóa nợ và các tài liệu liên quan cho bên cho vay PPP

Hoàn thành đơn xin xóa nợ khoản vay của quý vị và gửi cho Bên cho vay cùng với các tài liệu hỗ trợ theo quy định và liên hệ với Bên cho vay để gửi thêm tài liệu nếu được yêu cầu. Tham khảo ý kiến Bên cho vay để được hướng dẫn thêm và cung cấp các tài liệu được yêu cầu một cách kịp thời.

4. Tiếp tục liên lạc và trao đổi thông tin với Bên cho vay trong suốt quá trình

Nếu SBA xem xét khoản vay PPP, Bên cho vay PPP sẽ thông báo cho quý vị về việc xem xét và quyết định xem xét khoản vay của SBA. Quý vị có quyền khiếu nại một số quyết định xem xét khoản vay của SBA. Bên cho vay có trách nhiệm thông báo cho quý vị về số tiền xóa nợ được SBA chi trả và ngày đến hạn khoản thanh toán đầu tiên của quý vị, nếu có.

Lưu ý:
Nếu có, SBA sẽ khấu trừ bất kỳ số tiền tạm ứng EIDL nào mà quý vị đã nhận được khỏi số tiền xóa nợ được chuyển cho Bên cho vay, theo quy định tại mục 1110(e)(6) của Đạo luật CARES. Bên vay phải lưu giữ một số tài liệu nhất định trong thời gian sáu năm sau ngày khoản vay PPP được xóa hoặc hoàn trả đầy đủ.

#Cập nhật nhanh:

Khai thuế 2020: Cách tránh kiểm thuế

Hướng dẫn khai thuế cá nhân online

Hướng dẫn khai thuế tiệm nail

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết